Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Rooming-in. w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie w oparciu o zamieszczony przedmiar.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Witosa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 559 500 , fax. 957 552 157
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Witosa 7
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 957 559 500, fax. 957 552 157
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Rooming-in. w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie w oparciu o zamieszczony przedmiar.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa i przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Noworodkowego oraz sali cesarskich cięć w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie, ul. Witosa 4, Dz. nr 372/2, obręb 48. Zakres robót – II etapu obejmuje: rozbudowę i przebudowę Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Rooming-in. w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie w oparciu o zamieszczony przedmiar (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacja, gazy medyczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO. 6. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie zamieszczonego przez zamawiającego przedmiaru robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach