Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części lub wybraną część. CZĘŚĆ I – termomodernizacja budynku Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3 i 4 Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmuje w szczególności: a) docieplenie ścian zewnętrznych budynków od strony dziedzińca b) renowację i częściową rekonstrukcję elewacji frontowej budynków przy ul. Piłsudskiego 3 i 4 c) docieplenie dachu nad poddaszem d) remont systemu grzewczego e) remont stolarki okiennej f) demontaż istniejących szyldów i tablic oraz montaż nowych tablic informacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego kosztorysu ofertowego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej budowlanej- wykonawczej oraz w opracowaniach branżowych projektu stanowiących załącznik do SIWZ. CZĘŚĆ II - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 38 Zakres projektowanych prac przedmiotowego zamówienia obejmuje w szczególności: a) modernizację systemu grzewczego b) modernizację stolarki okiennej c) docieplenie stropodachu d) docieplenie ścian zewnętrznych nadzienia e) docieplenie ścian zewnętrznych przyziemia f) docieplenie ścian w gruncie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego kosztorysu ofertowego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej budowlanej- wykonawczej oraz w opracowaniach branżowych projektu stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach