Przetargi.pl
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683290962 , fax. 683290962
 • Data zamieszczenia: 2022-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683290962, fax. 683290962
  REGON: 970770758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku mieszkalnego pod adresem: Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 1 w zakresie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotły gazowe c.o. z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW oraz kuchenki gazowe, wykonaniu remontu elementów wewnętrznych budynku, prac budowlano – instalacyjnych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o.).2. Zakres modernizacji budynku mieszkalnego obejmuje:a) Roboty remontowe i naprawcze- skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, - oczyszczenie podłoża ścian, zagruntowanie oraz wykonanie natrysków wzmacniających (szpryca cementowo-wapienny), - oczyszczenie, odkucie luźnych fragmentów miejsc spękań i rys, wykonanie bruzd i zamontowanie kotew spinających fi 8 mm o długości 1m co 30 cm. Kotwy montować na zaprawie np. mineralnejb) Termomodernizacja budynku: - przed ociepleniem budynku wykonanie starannego czyszczenia chemiczno-mechanicznego elewacji z porostów glonami, zagrzybień, zabrudzeń,- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – wykonanie izolacji termicznej styropianem o gr. 12 cm, pokrycie cienką warstwą zaprawy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego (gramatura 145g/m2), wykonanie cienkiej warstwy podkładu barwionego oraz wyprawy tynkarskiej o fakturze baranek, - ocieplenie ścian podziemia i cokołu – odkryć ściany do poziomu posadowienia lub przemarzania, - uzupełnić ubytki zaprawą naprawczą, zagruntować środkiem gruntującym, zaizolować, pokryć styropianem XPS gr. 10 cm i okładzinami ceramicznymi elewacyjnymi,- montaż elementów elewacji – parapety, wykonanie obróbek blacharskich, docieplenie poddasza pianką poliuretanową o gr. 15 cm (materiał niepalny A1),Uwaga 1: Zawarta w projekcie budowlanym zewnętrzna powłoka malarska z farb fotoaktywnych nie jest wymagana. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych powłok malarskich zewnętrznych.c) Remont elementów wewnętrznych budynku:- zdemontowanie wyposażenia,- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaż starej stolarki drewnianej i utylizacja, montaż nowej stolarki okiennej z PCV o parametrach współczynnika przenikania ciepła poniżej 1,1 W/m2K, montaż stolarki drzwiowej typowej pełnej i przeszklonej,- demontaż podłóg, wyrównanie podłoża gruntowego pod podłogi oraz wykonanie izolacji cieplnej warstwą 10 cm keramzytu, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej folią podposadzkową, ułożenie 6 cm styropianu twardego EPS 150. Na warstwie izolacyjnej ułożenie warstwy betonu 5 cm zbrojonego siatką stalową, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,- zaimpregnowanie i poddanie iniekcji ścian wewnętrznych, pokrycie tynkiem cementowo-wapiennym i malowanie, w pom. mokrych - zeskrobanie starych farb sufitów, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbami do wnętrz,- zdemontowanie wierzchnich warstw stropów nad parterem i piętrem, oczyszczenie z polep, wzmocnienie belek stropowych na całych długościach belek, wypełnienie przestrzeni stropowej keramzytem dla zrównoważenia dociążenia, ułożenie podkładu z płyt OSB gr. 28, ułożenie podłogi właściwej.d) Instalacje elektryczne:- zdemontowanie instalacji elektrycznych,- wykonanie z przyłącza napowietrznego nową linię kablową WLZ 5x10 mm2 do szafki naściennej z tablicą licznikową i zabezpieczeniami,- zamontowanie szafki w typowej zabudowie IP20 wyposażonej w rozłącznik główny, ochronnik przepięciowy oraz zabezpieczenia poszczególnych odbiorów. Przewód zasilający układać w rurce ochronnej,- wykonanie obwodów oświetleniowych i gniazdowych z przewodów podtynkowych YDYp 1,5 i 2,5 mm2, montaż wyłączników i gniazd, osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach suchych a w pomieszczeniach mokrych osprzęt szczelny, - wykonanie zasilania kuchenki elektrycznej przewodem YDY 5x2,5 mm2,- wykonanie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez szybkie wyłączanie z wyłącznikami różnicowo-prądowymi i wyłącznikami samoczynnymi serii 300,- wykonanie dodatkowo połączenia wyrównawczego przewodem LY 6mm2 pt. Przyłączenie do instalacji połączeń wyrównawczych metalowe urządzenia oraz inst. wodociągową,- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej – jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 64-364. Układ sieci TN-S instalacje elektryczne wewnętrzne. e) Instalacje wodno-kanalizacyjna i C.O.- zdemontowanie instalacji sanitarnych z urządzeniami,- wykonanie remontu instalacji wodociągowej od wodomierza głównego do urządzeń odbiorczych - wykonanie instalacji podtynkowej z rur PP fi 20 mm w izolacji z pianki piuretanowej, poprowadzenie przewodów fi 19 mm do urządzeń odbiorczych – spłuczki ustępowej, natrysku, umywalki i zlewozmywaka. Do podłączeń stosować łączniki metalowe elastyczne, przed urządzeniami montować zawory kulowe,- wykonanie instalacji dwururowej centralnego ogrzewania z zastosowaniem rur PEX/AL./PEX 17x2,0mm, z zaworami odcinającymi kulowymi oraz z zaworami grzejnikowymi z głowicami termostatycznymi. Zamontowanie grzejników płytowych CV z zaworami odpowietrzającymi, podłączane od dołu za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej, umożliwiające odcięcie poszczególnego grzejnika. Wielkości, moce i typy grzejników zgodnie z projektem budowlanym. Poprowadzenie przewodów w izolacji termicznej pod posadzką (pod wylewką cementową).f) Remont i wymiana pokrycia dachowego- zdjęcie istniejącego pokrycia z papy asfaltowej wraz z podkładem z desek, demontaż obróbek blacharskich,- sprawdzenie stanu technicznego elementów więźby dachowej, naprawa uszkodzeń, wzmocnienie połączeń oraz wykonanie zabezpieczeń ochronnych środkami p.poż i owadobójczymi,- wykonanie docieplenia przestrzeni międzykrokwiowej wełną mineralną gr. 15 cm oraz pianką poliuretanową,- wykonanie podkładu z płyty OSB gr. 28 mm, ułożenie membrany dachowej, wykonanie pokrycia z blachy stalowej tytan-cynk na rąbek,- odtworzenie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie naprawy tynków kominów,- zamontowanie wyłazów kominiarskich i drabinek śniegowych.Uwaga 2: Remont musi być wykonany z zachowaniem wymiarów oraz kąta nachylenia połaci dachowych.g) Wewnętrzna instalacja gazowa- wykonanie instalacji gazowej w budynku z rur stalowych Ø40 łączonych poprzez spawanie, za gazomierzami z rur miedzianych Ø22 do kotła gazowego i Ø15 do kuchenki gazowej,- wykonanie instalacji od szafki gazowej do budynku z rur PE Ø32 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe,- wykonanie uszczelnienia połączeń gwintowanych stosując pakuły z pastą uszczelniającą nakładaną na gwint, zamontowanie przed kotłem zaworu kulowego odcinającego do gazu,- wykonanie uszczelnienia rur osłonowych silikonem, - zakup i montaż kotłów i kuchenek,- odpowietrzenie instalacji gazowej,- przeprowadzenie próby szczelności instalacji,- wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego do odprowadzania spalin o wym. Ø60/100mm, system kominowy ze stali kwasoodpornej zamontować bezpośrednio nad kotłem gazowym i wyprowadzić ponad dach budynku,- zamontowanie kanału wentylacyjnegoUwaga 3 : Roboty remontowe należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu prac. Chodnik od strony ulicy należy zabezpieczyć poprzez jego wygrodzenie oraz opracować organizację ruchu na czas robót z jej zatwierdzeniem u zarządcy drogi (droga wojewódzka).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach