Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec.

Gmina Zwierzyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 84 687 20 37
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwierzyniec
  Rynek 1
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. +48 84 687 20 37
  REGON: 950368718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec”. Część 1 zamówienia – „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec – roboty budowlane”.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących obiektów technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków.:1) Ob. nr 5.1 - Wiata na osad i granulat wraz z pomieszczeniem odwadniania i granulacji osadu - obiekt nowo projektowany (zakres prac: wykonanie robót ziemnych, podbudowy, ścian oraz słupków żelbetowych, montaż konstrukcji stalowej wiaty, montaż zadaszenia, wydzielenie pomieszczenia płytami warstwowymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż urządzeń oraz rurociągów technologicznych w pomieszczeniu oraz wiacie, wykonanie instalacji niskoprądowych sterowniczych oraz zasilających). 2) Ob. nr 6 - Silos na wapno wraz z fundamentem - obiekt nowo projektowany. 3) Ob. nr 2 - Budynek wielofunkcyjny wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1 (KTSO nr1) - obiekt istniejący bez zmian w zakresie charakterystycznych parametrów (zakres prac: przebudowa części wyposażenia technologicznego instalacji do odwadniania osadów).4) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zapewnienie przez Wykonawcę obsługi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego sprzętu:a) ciągnika rolniczego,b) przyczepy do transportu skratek i osadów na terenie oczyszczalni, c) przyczepy do transportu osadu. 2) Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące podstawowe wymagania :a) dopuszczenie do pracy w Polsce;b) wyposażanie we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia;c) sprzęt musi posiadać dokumenty umożliwiające rejestracje i poruszanie się po drogach publicznych;d) sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych wykonawczych i prawnych;3) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Gminy Zwierzyniec.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych sprzętu pomocniczego został opisany w Specyfikacji technicznej stanowiącej w załącznik Nr 1.2. do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:1.1. w zakresie części 1 zamówienia: 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).1.2. w zakresie części 2 zamówienia: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w postępowaniu w tej części.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, oddział w Zwierzyńcunr konta: 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: GKI-V.2710.1.2023– część 1”.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowei płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodniez obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia …”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.e) W treści dokumentu nie mogą znaleźć się zapisy:1) uzależniające wypłatę z gwarancji od dostarczenia Gwarantowi oświadczenia, że żądana kwota jest bezsporna,2) uzależniające dopuszczalny termin złożenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty od daty powstania należności.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie 1 CZĘŚCI zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę, która:a) polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków;b) miała wartość min 1 000 000,00 zł /słownie: jeden milion zł/c) w jej zakres wchodziło wykonanie technologii oczyszczania ścieków.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia;b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia;c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia;DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres oraz wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodniez treścią decyzji o ich nadaniu.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonychw pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).5) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), przez „budowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.6) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.7) Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „remont” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie sięwykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.Zamawiający NIE OKREŚLA warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie CZĘŚCI 2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach