Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa leśniczówki na potrzeby kancelarii leśnictwa Duszniki

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, Turowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 936 420, , fax. 612 936 435
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy
  Turowska 1
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 612 936 420, , fax. 612 936 435
  REGON: 63001148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pniewy.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa leśniczówki na potrzeby kancelarii leśnictwa Duszniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane określone w szczegółowo w: Projekcie budowlano-wykonawczym - Załącznik nr 6 do SIWZ. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ. Specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych wewnętrznych - Załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania - Załącznik nr 9 do SIWZ. Specyfikacji technicznej instalacji wod. – kan. i c.w. - Załącznik nr 10 do SIWZ. Specyfikacji technicznej nawierzchni z betonowej kostki brukowej - Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiarach robót - Załącznik nr 12 do SIWZ. Roboty budowlane obejmują rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka Leśnictwa Duszniki) położonego na dz. nr 80344/1 Duszniki, obręb 0604 Duszniki, jedn. ewid. 302402_2 Duszniki, w tym: - rozbiórkę istniejącego tarasu wraz ze schodami zewnętrznymi oraz rozbiórkę zewnętrznego zejścia do piwnicy, - budowę nowego budynku w miejscu dotychczasowego tarasu – rozbudowę terenu wraz ze schodami zewnętrznymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych, - przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji wewnątrz budynku, umożliwiającą podłączenie nowoprojektowanej części budynku do instalacji istniejących (instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, c.o., telekomunikacyjna) - instalację alarmową w części rozbudowywanej, - tereny utwardzone wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz wyznaczonym miejscem do gromadzenia odpadów, - wycinkę drzewa kolidującego z planowaną inwestycją. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka Leśnictwa Duszniki) polegać będzie na budowie nowego budynku zawierającego pomieszczenia kancelarii, co umożliwi samodzielne jej funkcjonowanie. Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego od strony południowej. Projekt ma także na celu dostosowanie obiektu kancelarii leśnictwa Duszniki do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego zakłada się dobudowę pomieszczeń kancelarii wraz z osobnym wejściem, przystosowanym do potrzeb tych osób (zewnętrzne pochylnie). Rodzaj planowanych pomieszczeń, ich powierzchnia oraz wyposażenie jest dostosowane do wymagań zawartych w Zarządzeniu nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, a także ich wyposażenia. Projektuje się budynek murowany w kształcie prostokąta z przeszklonym wiatrołapem (konstrukcja aluminiowa – ogród zimowy), parterowy o dachu dwuspadowym, pokrytym blachodachówką modułową. Forma i funkcja planowanej rozbudowy budynku są zgodne z wymaganiami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowę. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo-wykonawczej, na którą składają się: a) Projekt budowlany, zatwierdzony w Decyzji nr 28/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., zn. zpr.: BR.6740.1365.2019 z dnia 13 stycznia 2020 r., wydanej przez Starostę Powiatu Szamotulskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, b) Projekt budowlano - wykonawczy, c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), d) Przedmiary robót. 3.4. Zestawienie powierzchni: ISTNIEJĄCY BILANS TERENU DZIAŁKI 80344/1 • Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (nr 1) – 135,04m2 • Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 2) - 183,29m2 • Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 3) - 33,25m2 • Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 5) - 11,18m2 • Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 6) - 44,24m2 • Istniejąca powierzchnia terenów utwardzonych wraz z schodami zewnętrznymi i tarasami - 23,20m2 • Tereny biologicznie czynne – 19 753,80m2 RAZEM 20 184,00m2 Podstawowe dane powierzchniowe: Parametry Budynek istniejący po przebudowie Budynek projektowany (rozbudowa) Całość budynku po realizacji inwestycji Powierzchnia użytkowa 194,40 m2 30,41 m2 224,81 m2 Powierzchnia zabudowy 132,80 m2 37,90 m2 170,70 m2 Kubatura 1064,59 m2 132,17 m2 1196,76 m2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ROZBUDOWY (BUDYNEK NR 4) PARTER  Kancelaria 15,59m2  Poczekalnia 5,71m2  Łazienka (niepełnosprawni) 5,41m2  Wiatrołap 3,70m2  SUMA 30,41m2 3.5. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem. 3.6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. 3.7. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w stosunku do ww. zakresu. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 3.8. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.9. Roboty budowlane odbywać się będą w czynnej osadzie leśnej. Organizacja robót odbywać się musi w sposób niekolidujący z codziennym funkcjonowaniem budynku mieszkalnego. Roboty odbywać się mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00. Prowadzenie robót w innych terminach odbywać się może wyłącznie za udokumentowaną zgodą Zamawiającego. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót związanych z przebudową cz. budynku mieszkalnego na cele kancelaryjne (prace te mogą być łączone z robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu). 3.11. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości, w tym zapewnienia dla osób realizujących zadanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w liczbie adekwatnej do liczby osób realizujących zadanie. 3.13. Zakres rzeczowy umowy obejmuje nieodpłatne dla Zamawiającego przeglądy i serwisy gwarancyjne zamontowanych urządzeń, przez okres gwarancji. 3.14. Wykonawca zapewni codzienną czystość dróg komunikacyjnych wewnętrznych, a także ewentualną naprawę (w ramach zaoferowanego wynagrodzenia) nawierzchni dróg komunikacyjnych dojazdowych będących w zarządzie Zamawiającego, w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz. 3.15. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia muszą być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy realizacji zamówienia wszelkie przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, a także zobowiązuje się do nieusuwania krzewów oraz odtworzenia (w ramach zaoferowanego wynagrodzenia) zniszczeń terenów zielonych oraz niezanieczyszczania jakimikolwiek odpadami otoczenia budowy. W razie wystąpienia konieczności usunięcia jakiegokolwiek elementu otoczenia terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 3.16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z konstrukcją budynków oraz operatorów maszyn budowlanych, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 3.17. Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie, tzn. projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, STWiORB, przedmiarami robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN. 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Szamotuły 65 1020 4128 0000 1402 0035 0538 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Rozbudowa i przebudowa leśniczówki na potrzeby kancelarii leśnictwa Duszniki”. 10.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 10.6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.6. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy, c) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ), d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ), e) dowód wniesienia wadium, f) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.12.6 c) i 12.6.d) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. h) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach