Przetargi.pl
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8162010 , fax. 074 8173361
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  ul. Ząbkowicka 26
  57230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8162010, fax. 074 8173361
  REGON: 89071844900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kamienieczabkowicki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku domu pogrzebowego , położonego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5. Szczegółowy zakres opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników do niej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy zł. 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego wynikać będzie uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (dokument wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert, dokument wykonawca składa wraz z formularzem oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach