Przetargi.pl
Zakup sprzętu i wyposażenia do działań kryzysowych Gminy Radków z podziałem na 4 części: Część 1. Zakup motopomp do czerpania wody z osprzętem dodatkowym, zestawów oświetlenia pola akcji oraz agregatu prądotwórczego; Część 2. Zakup łodzi ratowniczej z pełnym wyposażeniem wraz z przyczepą; Część 3. Zakup pojazdu czterokołowego typu kład wraz z przyczepą; Część 4. Wykonanie materiałów promocyjnych

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57420 Radków, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 735 000 , fax. 748 735 015
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1
  57420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 748 735 000, fax. 748 735 015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i wyposażenia do działań kryzysowych Gminy Radków z podziałem na 4 części: Część 1. Zakup motopomp do czerpania wody z osprzętem dodatkowym, zestawów oświetlenia pola akcji oraz agregatu prądotwórczego; Część 2. Zakup łodzi ratowniczej z pełnym wyposażeniem wraz z przyczepą; Część 3. Zakup pojazdu czterokołowego typu kład wraz z przyczepą; Część 4. Wykonanie materiałów promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakup sprzętu oraz wyposażenia do działań kryzysowych Gminy Radków oraz wykonanie materiałów promocyjnych – zakres zadania obejmuje: Część 1 pn.: Zakup motopomp do czerpania wody z osprzętem dodatkowym, zestawów oświetlenia pola akcji oraz agregatu prądotwórczego. Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup dwóch jednakowych motopomp do czerpania wody wraz z osprzętem dodatkowym, b) zakup dwóch zestawów oświetlenia pola akcji i jednego mechanicznego masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym. Dokładne parametry techniczne sprzętu zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części 1 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Część 2. Zakup łodzi ratowniczej z pełnym wyposażeniem wraz z przyczepą: - postępowanie w toku; nr ogłoszenia o zamówieniu: 551505-N-2018 z dn. 27.04.2018 r. Część 3. Zakup pojazdu czterokołowego typu kład wraz z przyczepą; - postępowanie w toku; nr ogłoszenia o zamówieniu: 551505-N-2018 z dn. 27.04.2018 r. CZĘŚĆ 4 pn: „Wykonanie materiałów promocyjnych” Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamierzenia jest opracowanie i wykonanie wraz z tłumaczeniami na j. czeski dwóch broszur promocyjnych. Dokładne parametry techniczne zamówienia zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części 4, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144213-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta dla każdej części zamówienia odrębnie musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. „Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert); 1.2. Formularz Cenowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia „OPZ” -stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ – dla Części 1; 1.3. Formularz Cenowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia „OPZ” -stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ – dla Części 4; 1.4. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ; 1.5. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach