Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich

Gmina Żabno ogłasza przetarg

 • Adres: 33-240 Żabno, ul. Jagiełły
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 456 373 , fax. 146 456 420
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabno
  ul. Jagiełły 1
  33-240 Żabno, woj. małopolskie
  tel. 146 456 373, fax. 146 456 420
  REGON: 52913700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich , zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 421. 2) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja następujących robót budowlanych, zagospodarowania terenu, robót sanitarnych, robót elektrycznych: a) Prace przygotowawcze b) Rozbiórka części przyłącza kanalizacji sanitarnej c) Fundamenty d) Posadzki – podkłady e) Roboty budowlane na parterze, piętrze i poddaszu budynku Szkoły Podstawowej f) Dach - rozbudowa g) Dach przewiązka h) Stolarka zewnętrzna i) Taras j) Elewacja - rozbudowa k) Prace w budynku szkoły w rejonie pom. 0,6 l) Prace w budynku sali gimnastycznej m) Przyłącz kanalizacji sanitarnej n) Przełożenie sieci gazowej o) Hydrant zewnętrzny p) Instalacja wodociągowa q) Instalacja kanalizacyjna r) Instalacja c.o. a) Instalacja elektryczna b) Instalacje teletechniczne c) Monitorting a) Instalacja odgromowa b) Schody wejściowe i podjazd c) Tereny utrwardzone d) Nasadzenia zastępcze oraz Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie wymaganym przepisami prawa i decyzją Starosty Tarnowskiego nr 1029/2019, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w/w inwestycji z dnia 09.07.2019 r. oraz wszelkich niezbędnych z tym związanych uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń. Szczegółowy zakres określony został w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 9), STWiORB (Załącznik nr 10) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 8). Uwagi końcowe: – Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentacje techniczną, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektu umowy /Załącznik nr 4/, – Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, – W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt, – Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. – Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, – Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty, – Jeżeli niniejsza SIWZ lub załączniki do SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust 4 PZP: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych m.in. w zakresie: b) robót ogólnobudowlanych c) robót ciesielskich d) robót sanitarnych e) robót elektrycznych – w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Wymóg nie dotyczy m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 2) Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 3a, na każdym etapie realizacji zamówienia, poprzez wymaganie oświadczeń pracowników potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 4) W zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, Zamawiający /pod rygorem zastosowania kar umownych/ uprawniony jest bez wcześniejszego uprzedzenia do kontroli zatrudnienia, tj. wezwanie do przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 25.000.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy . Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank BSR oddział Żabno Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 z dopiskiem: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w ofercie. 4. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (może to potwierdzić wyciąg z konta bankowego Zamawiającego). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 7. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy . 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i ust.5. ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 2)Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i w bezpłatnych bazach danych. 3)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4)Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 5)Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 5 1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 7.3, ppkt 1. 2), lit. a - c SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3, ppkt 1. 2), lit. a - b SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3, ppkt 3, lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.3, ppkt 1. 2), lit. c SIWZ: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi dodatkowo złożyć dokumenty wymienione pkt. 7.3., ppkt 1. 2), lit. a - c SIWZ (lub w punkcie 2 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP: Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Forma składania dokumentów: 1) oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 9.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty; 10.oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 11.dokumenty, o których mowa w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 12.poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą - poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 15.dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach