Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz I, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau etap III

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz I, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszej SIWZ jest wykonanie robót budowlanych według projektu pn.: „Rozbiórka i budowa ogrodzenia, rozbudowa kanalizacji kablowej, rozbudowa instalacji podziemnych w zakresie linii zasilających eNN, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz I – Oświęcim”, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego, w zakresie: 2.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz wybudowanie kompletnego ogrodzenia na terenie Auschwitz I od punktu C do punktu T1 oraz T1 do T2; 2.2. Dostawę oraz próbny montaż bramy 5 i furtek 5A, 5B (według oznaczeń projektu budowlanego oraz Załącznika nr 9 do SIWZ) oraz wykonanie fundamentów pod bramy i furtki wraz ze słupkami. Po zakończeniu robót bramy i furtki zostaną zdemontowane przez Wykonawcę i przeniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce; 2.3. Dostawę oraz próbny montaż furtki 5C (według oznaczeń Załącznika nr 9 do SIWZ oraz karty nadzoru autorskiego KNA3 – załącznik nr 11) oraz wykonanie fundamentów pod furtkę wraz ze słupkami. Po zakończeniu robót furtka zostanie zdemontowana przez Wykonawcę i przeniesiona we wskazane przez Zamawiającego miejsce; 2.4. Budowa kanalizacji kablowej od punktu t47 do t47/2 (według oznaczeń projektu wykonawczego). 2.5. Zmianę organizacji ruchu, według projektu opracowanego przez Zamawiajacego (Załącznik nr 10), podczas prowadzenia robót w miejscu zajęcia pasa drogowego wraz z poniesieniem wszelkich kosztów przez Wykonawcę, które są związane z zastępczą organizacją ruchu oraz doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 2.6. Należy przewidzieć także konieczność wkomponowania w ogrodzenie istniejącego złącza kablowego w skrzynce, zabudowanego w linii ogrodzenia w rejonie ogrodzenia oznaczonego jako C-C4. 2.7. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług” oraz współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 2.8. W zakresie wykonawcy są także wszelkie roboty ziemne, żelbetowe, montażowe, zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia istniejących elementów drogowych, małej architektury i inne niewymienione, a konieczne do wykonania dla osiągnięcia celu jakim jest wykonanie robót określonych od pkt. 2.1 do 2.4. a także ich ewentualne odtworzenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. 2.9. Poza zakresem zamówienia pozostaje: 2.9.1. Wycinka drzew oraz nasadzenia; 2.9.2. System Master Key; 2.9.3. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi opłatami dla elementów opisanych w punktach 2.1 do 2.4. 2.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Istotne postanowienia umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw i usług” (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych (Załącznik nr 7 do SIWZ), Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ). 2.11. Dokumentację techniczną w wersji elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. 2.12. Dokumentacja techniczna stanowi integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane w niej z nazwy materiały (wyroby) lub ich pochodzenie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanie z nazwy materiałów i wyrobów lub ich pochodzenia, jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaś dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej, jakości niż opisane w dokumentacji technicznej. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały (wyroby) oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów (wyrobów) zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały (wyroby). 2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów (wyrobów). Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów (wyrobów) równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 2.14. Prace składające się na przedmiot zamówienia będą prowadzone w oparciu o prawomocne decyzje (Załącznik nr 4 do SIWZ – „Dokumenty projektowe- wykaz i kopie”). 2.15. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do „Istotnych postanowień umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) na wykonane roboty budowlane na okres wynikający z oferty Wykonawcy licząc od daty odbioru technicznego danego zakresu przedmiotu umowy lub daty odbioru tych elementów, które zostaną odebrane przy odbiorze końcowym (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 2.16. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na skomplikowany i złożony charakter zamówienia związany ze szczególnymi warunkami panującymi na miejscu jego wykonania oraz w jego otoczeniu, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokładnie i szczegółowo zapoznali się z warunkami związanymi z realizacją zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącym realizacji przedmiotowego zamówienia, bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy. W sprawach dotyczących wizji lokalnych należy kontaktować się z p. Zbigniewem Mojżesz lub Krzysztofem Urbaniec tel. 33 844 80 95.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 13.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych). 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4. Termin wniesienia wadium upływa 27.09.2019 r. o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) W gwarancjach bankowych; d) W gwarancjach ubezpieczeniowych; e) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium - (nr postepowania)…………………………..” 13.8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 13.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy pzp. 13.10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 7.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. 7.3. Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2 SIWZ; 7.4. Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; 7.5. Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach