Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90 - 0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna

Gmina Łososina Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna
  Łososina Dolna 300
  33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
  REGON: 49189244600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90 - 0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w km 0+020,90 – 0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna, W ramach zadania należy zrealizować następujące roboty: Remont jezdni w km 0+012,60 - 0+020,90 na długości 8,30 mb ,Przebudowa odcinka sieci energetycznej na długości 66,50 mb , Przebudowa odcinka sieci gazowej, Przebudowa jezdni z BA – 2181,0 m2, Wykonanie chodnika i przebudowę zjazdu z bet. Kostki brukowej – 657,0 m2, Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 436,0 m2, zjazdów bitumicznych – 208,0 m2, Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 300-500 wraz z studniami rewizyjnych kręgów betonowych długości – 453,30 mb, Ułożenie krawężników bet. – 944,90 mb, obrzeża betonowe – 205,90 mb, Wpustów deszczowych z rur bet. Fi 500 wraz z przyłączami z rur PP fi 200 – 26 szt, Wykonanie oświetlenia ulicznego długości 328 mb z lampami ulicznymi – 10 szt, Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie bet. – 922,90 mb, Wykonanie oznakowania pionowego 11 znaków i poziomego grubowarstwowego – 22,22 m2,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach