Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozżarnej w Pile - Etap I

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Moniuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 223 200 , fax. 672 223 201
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
  ul. Moniuszki 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 223 200, fax. 672 223 201
  REGON: 57079798800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.psp.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozżarnej w Pile - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 – etap I” - działka nr 122/1 i 120/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac: określony został w załączniku nr 1 i załączniku nr 9 - plik do SIWZ (m. in. przedmiar robót (należy uszczegółowić z projektem lub podczas wizji lokalnej), projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja powykonawcza I etapu). W/w projekty dotyczą kompleksowej rozbudowy i przebudowy budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. W przedmiotowym postępowaniu tj. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 – etap I” PT.2370.2.2019 zakres prac został częściowo doprecyzowany w stosunku do w/w dokumentacji w pomocniczo załączonych przedmiarach robót, które ze względu na zastosowane rozliczenie ryczałtowe nie stanowią katalogu zamkniętego robót do wykonania. Wszystkie pozycje określone w przedmiarach robót należy wykonać w przedmiotowym etapie inwestycji – numer postępowania PT.2370.4.2019. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu prac i zapisów zawartych w projekcie oraz w pomocniczych przedmiarach, a także w pozostałej dokumentacji należy konsultować z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) – przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 48 1020 3844 0000 1902 0146 2076 , z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr PT.2370.4.2019”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku – Załącznik nr 3b do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach