Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bądzyn wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Lubowidz ogłasza przetarg

 • Adres: 09-304 Lubowidz, ul. Zielona 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6582078 w. 21 , fax. 23 6582078 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubowidz
  ul. Zielona 10 10
  09-304 Lubowidz, woj. mazowieckie
  tel. 23 6582078 w. 21, fax. 23 6582078 w. 20
  REGON: 00053913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uglubowidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bądzyn wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Bądzyn wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w następującym zakresie: roboty rozbiórkowe, konstrukcje z betonu zbrojonego, tynkowanie, roboty murarskie, wykonanie konstrukcji dachowych, wykonanie pokryć dachowych, izolacja cieplna, roboty instalacyjne wewnętrzne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.uglubowidz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach