Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia w kompleksie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 642 60 01 w. 456 , fax. 22 858 75 20
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 11
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 642 60 01 w. 456, fax. 22 858 75 20
  REGON: 01525966300154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w kompleksie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona osób i mienia w kompleksie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. Łączna liczba roboczogodzin wynosi 6 701. Szczegółowy planowany grafik pracy stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zobowiązuje się Wykonawcę do: 1) Zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach kompleksu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie, zwanego dalej obiektem chronionym. 2) Ochrony obiektu chronionego i ich pomieszczeń użytkowych przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. 3) Ochrony mienia obiektu chronionego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem i dewastacją. 4) Zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie obiektu chronionego oraz niezwłocznego powiadamiania Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku. 5) Niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie obiektu chronionego i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. 6) Prowadzenia przewidzianej w Tabeli służby ochronnej (załącznik nr 3 do wzoru umowy) dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany i czasie wykonywania przez pracowników ochrony zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej. 7) Wykonywania stałego, terminowego, sumiennego i z należytą starannością prac będących przedmiotem umowy. 8) Zapewnienia przyjazdu grup interwencyjnych do obiektu chronionego na każdy sygnał alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony obiektu, w czasie nie dłuższym niż 10 minut. 9) Zapewnienia stałego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez pracowników ochrony Wykonawcy w obiekcie chronionym tak, by nieprzerwanie byli w stanie udzielić pracownikom Urzędu Dzielnicy Wilanów odpowiedzialnym za administrowanie chronionymi obiektami informacji na temat stanu ochrony fizycznej obiektu. 10) Posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczenia minimum 400.000,00 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach