Przetargi.pl
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni alejek na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1057

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6339154 , fax. 022 6334491
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska 43/45 43/45
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6339154, fax. 022 6334491
  REGON: 01195772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utwardzenie nawierzchni alejek na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1057
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy wykonania konserwacji i utwardzenia nawierzchni dwóch alejek o szerokości 2,25m i 10m na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1057. 2. Przedmiotem zamówienia są: Roboty na cmentarzach - CPV 45 23 31 40-2, Roboty kamieniarskie - CPV 45.21.54.00-1. 3. Wymagany zakres zamówienia określają: Kosztorys ofertowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 2 i 6 do SIWZ. 4. Warunki realizacji zamówienia. Określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 4 lata. 6. Okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 4 lata. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Wielkość zamówienia: poniżej 5.186.000,00 euro. 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (nie więcej niż 50 % wartości zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451231402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 3.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną