Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie w ramach projektu nr PR/1/102/2018 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/ Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym na działce 514 w obrębie 0005 Ostaszewo Gmina Ostaszewo - ETAP I

Gmina Ostaszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-112 Ostaszewo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 471 328 , fax. 552 471 318
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostaszewo
  ul. Kościuszki 51
  82-112 Ostaszewo, woj. pomorskie
  tel. 552 471 328, fax. 552 471 318
  REGON: 17074790000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostaszewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie w ramach projektu nr PR/1/102/2018 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/ Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym na działce 514 w obrębie 0005 Ostaszewo Gmina Ostaszewo - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie na działce 514 w obrębie 0005 Ostaszewo Gmina Ostaszewo – ETAP I. 2. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu PR/1/102/2018 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/ Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Cel Tematyczny 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, Priorytet 2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. 3. Zaprojektowana oczyszczalnia ma umożliwić odbiór i oczyszczenie ścieków dowożonych i dostarczonych przez system kanalizacyjny Gminy Ostaszewo, w stopniu wymaganym Programme is co-financed by the European Union 3 Ostaszewo Commune Project PR/1/102/2018 Title Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno prawnym, przy obciążeniu oczyszczalni 3 250 RLM i zapewnieniu przepustowości maksymalnej 204 m3 /d. Głównym celem jest przede wszystkim poprawienie jakości oczyszczania ścieków, a tym samym poprawa stanu środowiska. Technologia oczyszczania ścieków zagwarantuje uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na poziomie niższym od wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r poz. 1311), tj. BZT5 < 25,0 mgO2/dm3 ChZTCr < 125,0 mgO2/dm3 Zawiesina ogólna < 35,0 mg/dm3 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach