Przetargi.pl
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 684 73 41 , fax. 0-58 684 73 41
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  ul. Kartuska 12
  83-340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 0-58 684 73 41, fax. 0-58 684 73 41
  REGON: 22045423900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w zakresie: modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kujaty (I część zamówienia), przebudowy sieci wodociągowych Lisie Jamy-Leszczynki Wybudowanie oraz w miejscowości Długi Kierz (II część zamówienia) oraz budowa sieci wodociągowych Węsiory - Ośrodki Wczasowe i Migi-Puzdrowo Wybudowanie (III część zamówienia). Zamówienie związane jest z realizacją projektu dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 00042-65150-UM1100092/19). 2. Przedmiot robót tytułowego zamierzenia obejmuje następujące części zamówienia: I. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kujaty następującym w zakresie: a) modernizacja budynku SUW, która obejmuje wykonanie: - elewacji zewnętrznej z ociepleniem, - elewacji wewnętrznej wraz z wykończeniem glazurą, - terakota, - kompletna wymiana instalacji uzdatniania wody. b) modernizacja studni nr 1 i nr 2: wykonanie obudów nadziemnych, wymiana zestawów tłocznych i pomp głębinowych. II. Przebudowa sieci wodociągowych, która obejmuje: a) Przebudowę sieci wodociągowej Lisie Jamy-Leszczynki Wybudowanie - 3 135,0 mb - sieć Ø90, 222,5 mb - odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości Ø50, 419,0 mb - odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości Ø40 b) Przebudowę sieci wodociągowej w m. Długi Kierz - /1703,8 mb - sieć Ø110, 669,8 mb - sieć Ø90, 47,9 mb - odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości Ø40/. III. Budowa sieci wodociągowych, która obejmuje: a) Budowę sieci wodociągowej Migi-Puzdrowo Wybudowanie /1 705,6 mb - sieć Ø90/, b) Budowę sieci wodociągowej Węsiory - Ośrodki Wczasowe etap I - /1 843,9 mb – sieć Ø90, 34,5 mb – odgałęzienia sieci do granicy nieruchomości Ø40/. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach