Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady – Koryciska - Pogroszyn

Powiat Przysuski ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 675 25 53 , fax. 48 675 25 53 wew. 21
 • Data zamieszczenia: 2023-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przysuski
  Aleja Jana Pawła II 10
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 675 25 53, fax. 48 675 25 53 wew. 21
  REGON: 670223190
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady – Koryciska - Pogroszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3305W na odcinku Zawady - Pogroszyn (od km 1+964 do km 4+904), w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady – Koryciska – Pogroszyn”.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.- Wykonanie robót budowlanych (wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej) w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi. - Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy: - Wykonanie kompletnych, wielobranżowych dokumentacji projektowych, - Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego – projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg standardów dla danej kategorii drogi, - Dokonanie inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych nowej roślinności – w przypadku konieczności przygotować niezbędne materiały do wniosku i uzyskać decyzję derogacyjną i/lub zgodę na wycinkę chronionego/zabytkowego drzewostanu – jeśli taka sytuacja wystąpi, - Budowa urządzeń ochrony środowiska – jeśli wystąpią, - Wzmocnienie/wymiana podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, - Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza, - Odtworzenie, wykonanie nowych i umocnienie rowów przydrożnych, - Wykonanie rowów w postaci korytek kolejowych, - Przeniesienie wyznaczonych słupów telekomunikacyjnych ,zgodnie z Warunkami Technicznymi, uzyskanymi od gestora sieci (przeniesienie słupów zostanie wykonanie przez gestora sieci), - Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych i spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.), - Wykonanie zjazdów z kruszywa na wszystkie działki przylegające do przedmiotowej drogi oraz odtworzenie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej, - Przebudowa przepustów, - Przeniesienie ogrodzeń na działkach objętych podziałem, wynikającym z ustalenia linii rozgraniczających, w standardzie nie mniejszym niż ogrodzenie istniejące, - Uzyskanie uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości, w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować zobowiązania w tym zakresie, - Dokonanie regulacji prawnej istniejących działek w pasie drogowym, - Wznowić/ustalić/wydzielić granice pasa drogowego w liniach rozgraniczających w ramach projektowanej inwestycji.Podczas projektowania należy uwzględnić optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego zaprojektowanego elementu.Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w szczególności w: - ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1736), - ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w aktualnym ich brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert oraz innych przepisów powiązanych. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczności wyburzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych. Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz może czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych, zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Zakładane efekty inwestycji: - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, - aktywizacja okolicznych terenów, - poprawa stanu technicznego oraz parametrów przedmiotowej drogi powiatowej, - poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia, - poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców, - zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych. Przewidziana do realizacji droga musi odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). Technologię robót nawierzchniowych dla projektowanych jezdni i chodników należy opracować na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz wytycznych Zamawiającego: - długość odcinka 2940 mb, - kategoria ruchu KR1,- kategoria drogi droga powiatowa, - klasa drogi Z, - prędkość projektowa Vp 40 km/h, - obciążenie ruchem 115 kN/oś, - liczba jezdni 1, - liczba pasów ruchu jezdni 2 (2 x 3,00 m), - szerokość jezdni 6,0 m (poszerzenie jezdni na łukach wg Dz. U. 2022 poz. 1518), - przekrój jezdni daszkowy, - pochylenie poprzeczne jezdni 2%, - szerokość poboczy 1,0 m, - nawierzchnia jezdni beton asfaltowy, - odwodnienie rowy przydrożne, korytka kolejowe, Roboty powinny być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) - załącznik nr 6 do SWZ oraz projekt umowy.Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne.1) Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. 3) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.4) W przypadku oferowania równoważnego materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty. 5) Obowiązek wykazania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.6) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust 2 pzp.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach