Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś, który obejmuje: - odcinek drogi powiatowej Nr 1756 O od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 429 w km 0+000 do km 1+768 oraz odcinek drogi gminnej od km 1+768 do km 2+006 (do bramy głównej jednostki wojskowej), - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - uzyskanie mapy ewidencyjnej oraz informacji terenowo – prawnej, - wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych, - opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, - przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Komprachcice o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, w przypadku wydania przez Wójta Gminy Komprachcice decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska przygotowanie tego raportu, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej zatwierdzeniem, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - wykonanie podziału działek zajętych pod inwestycję, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane – również w wersji elektronicznej na płycie CD, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (jeśli zachodzi potrzeba), - zaprojektowanie kanałów technologicznych, - szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III – OPZ. W ramach zamówienia przewiduje się również przygotowanie odpowiedzi na pytania przyszłych Wykonawców robót budowlanych, udzielenie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym chroniony prawem autorskim. Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tekst jednolity). Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem: „Rozbudowa DP w m. Polska Nowa Wieś – opracowanie PBW” a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 tekst jednolity), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. II. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach