Przetargi.pl
Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK Nr 2 w Strzelcach Opolskich

Zakład Karny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Klonowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 462 11 55 , fax. 774 613 541
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 2
  Klonowa 3
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 462 11 55, fax. 774 613 541
  REGON: 32094000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK Nr 2 w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich”. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 45320000-9 – roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dążeniem do uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawców. Wizję lokalną terenu można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. UWAGA !!!: W budynkach równolegle będą prowadzone prace związane z wymianą instalacji ciepłej wody przez innego wykonawcę, w związku z powyższym może ulec zmianie zakres prac (prac budowlanych i odtworzeniowych) przedstawionych w przedmiarze robót, a co za tym idzie może ulec zmianie wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z kosztorysem ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach