Przetargi.pl
Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych - około 623 biletów w skali miesiąca, według dołączonego orientacyjnego wykazu dzieci i uczniów dowożonych do jednostek oświatowych. Liczba dowożonych osób, wskazanych w wykazie, może w poszczególnych miesiącach ulegać zmianie ze względu na migracje uczniów. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawione będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymywanych od dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Namysłów, miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu, w każdym autobusie, przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego, w celu zapewnienia opieki dzieciom i uczniom podczas przewozu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Opiekunów na poszczególnych trasach przewozu, w imieniu Zamawiającego, zapewniają dyrektorzy placówek, do których dowożeni są dzieci lub uczniowie. Zamówienie realizowane będzie w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Namysłów – na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm). Przewóz uczniów realizowany będzie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. - z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz przerw w pracy poszczególnych placówek oświatowych. Dzieci i uczniowie powinni być dowiezieni do przedszkoli i szkół w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem lekcji, oraz z nich odebrani - w godzinach uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych placówek. Miejscami wsiadania i wysiadania dowożonych osób, będą przystanki autobusowe wskazane przez dyrektorów placówek. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób na konkretnej trasie. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi posiadać możliwość natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego spełniającego ww. wymagania w taki sposób, by nie powodować opóźnień na innych trasach. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. Ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli organizacji oraz realizacji dowozów, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy przy pomocy odpowiednio powołanych do tego służb (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie transportu dzieciom i uczniom do następujących jednostek oświatowych: 1) Przedszkola nr 3 w Namysłowie z miejscowości: Łączany; 2) Przedszkola w Bukowie Śląskiej z miejscowości: Baldwinowice, Igłowice, Kamienna, Rychnów, Woskowice Małe; 3) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z miejscowości: Smarchowice Małe; 4) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie z miejscowości: Ligotka; 5) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie z miejscowości: Łączany, Smarchowice Małe; 6) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej z miejscowości: Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Rychnów, Woskowice Małe; 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie (przedszkole i szkoła podstawowa kl. I-III) z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna (były PGR), Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie Oddziału w Smogorzowie (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) – z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna, Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie; 9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Jastrzębie J. W., Nowy Folwark i Ziemiełowice; 10) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ligocie Książęcej (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Wszeradów; 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Smarchowice Wielkie ul. Apostołów, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Żaba z przysiółkami: Krzemieniec i Żabka. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przewóz dzieci i uczniów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach