Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 191686680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku od km 2+613 do km 5+433,03 (kilometraż drogi 0+265 – 3+085) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmuje:a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie m. in. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.b) Wykonanie robót budowlanych na postawie sporządzonej dokumentacji projektowej.Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: • rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w zakresie budowanego obiektu,• przebudowę i budowę jezdni ulic, • przebudowę i budowę chodników/opasek chodnikowych, • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, • budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, • budowę zatok autobusowych,• przebudowę i budowę zjazdów, • przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie zadania, • wykonanie utwardzeń terenu, • budowę kanalizacji deszczowej, • rozbiórkę istniejącego oświetlenia, • budowę nowego oświetlenia ulicznego, • rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, • budowę kablowej sieci elektroenergetycznej, • zabezpieczenie kolidujących sieci, • przebudowę kolidujących sieci, • budowę kanału technologicznego,• uwzględnienie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowalniających ruch) w uzgodnieniu z Zamawiającym (m.in. wszystkie przejścia dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione);• wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego,• ustawienie elementów małej architektury,• wykonanie zieleni w pasie drogowym,• przed zjazdem w km 3+920 należy zaprojektować przejazd dla rowerów.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ) i załącznik nr 8 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 8 000 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie, złożoności (zamówienia, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej), o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda.Uwaga: Przez jedno świadczenie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej w warunku kwoty.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:projektant branży drogowej - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;projektant branży elektrycznej - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń;projektant branży sanitarnej - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń;projektant branży teletechnicznej - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacji sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń;projektant branży mostowej - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;kierownik budowy - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie budowy dróg;kierownik robót elektrycznych - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;kierownik robót sanitarnych - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;kierownik robót teletechnicznych - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń;Kierownik robót mostowych - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń bez ograniczeń;Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz - na moment podpisania umowy – przynależeć do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.):- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach