Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów

Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, Jana Pawła II 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  Jana Pawła II 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  REGON: 711582115
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy JadówZakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Polnej na odcinku od ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 4422W) do ul. 11 Listopada (droga wojewódzka nr 636) w zakresie: jezdni, zjazdów, chodników, poboczy, opaski, wlotów dróg bocznych i zieleńców, rozbiórki przepustu, budowy kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z przebudową kolidującej infrastruktury (linie teletechniczne, hydranty). Należy wykonać jezdnię bitumiczną szer. 5,0 m (z poszerzeniem na łuku do 7 m zgodnie z PZT) z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jezdni. Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm ustawiony ze światłem 10 cm strona L i krawężnikiem betonowym 15x22 cm ustawionym ze światłem 4 cm strona P. Jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. min. 2,0 m obramowane obrzeżem betonowym gr 6 cm - strona Lewa. Pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 m - strona prawa na wysokości krawężnika 15*22 cm. Opaska z kostki brukowej szerokości 0,5m - strona prawa na wysokości krawężnika 15x30 cm. Istniejące zjazdy należy odtworzyć z kostki brukowej kolorowej czerwonej (lokalizacja zgodnie z PZT) obramowane obrzeżem betonowym gr 8 cm. Dodatkowo należy wykonać 2 progi zwalniające z kostki brukowej betonowej. Zjazdy z dowiązaniem do zagospodarowania przyległych posesji2. Zakres robót obejmuje:- Roboty przygotowawcze i roboty ziemne,- Roboty rozbiórkowe,- Wykonanie przepustów,- Wykonanie kanału technologicznego- Wykonanie kanalizacji deszczowej- Wykonanie podbudowy,- Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych, i publicznych- Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących urządzeń podziemnych,- Wykonanie elementów odwodnienia,- Wykonanie nawierzchni,- Wykonanie zjazdów- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,- Roboty wykończeniowe,- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Szczegółowy zakres ujęto w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach