Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty

Gmina Nowy Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 415 605, , fax. 013 4415605 w. 37
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2
  38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 134 415 605, , fax. 013 4415605 w. 37
  REGON: 37044034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej relacji Kąty — Zapłocie w miejscowości Kąty wraz z przebudową, budową oraz zabezpieczeniem obiektów i urządzeń jej towarzyszących oraz obiektów z nią kolidujących w zakresie: a) przebudowy geometrii poziomej i pionowej drogi, zmiany przekroju poprzecznego a także konstrukcji nawierzchni, b) przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1907R Kąty - Myscowa-Krempna w km 0+000,00, c) budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznego z przepustami, d) budowę i przebudowę następujących obiektów inżynierskich: - budowę przepustu rurowego Ø 600mm w km 0+009,00 drogi gminnej, - budowę przepustu skrzynkowego 1200x1200mm w km 0+502,76 drogi gminnej, - przebudowę przepustu Ø 800 mm pod drogą powiatową nr 1907R w km 0+415 wraz z wylotem do rzeki Wisłoki w km 140+274, e) budowy i przebudowy urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę z pasa drogowego do rzeki Wisłoki: - rozbudowę kolektora deszczowego Ø 500 mm wraz przebudową istniejącego wylotu do rzeki Wisłoki w km 140+486, - budowę kolektora Ø 315 mm z przykanalikami z wylotem do rowu drogowego drogi powiatowej nr 1907R, f) przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi obiektami: - sieci i przyłączy gazowych, - sieci telekomunikacyjnej, - sieci i przyłączy elektroenergetycznych. g) modernizacji i przebudowy drogi gminnej Kąty – Zapłocie położonej w miejscowości Kąty w km 0+561 do 0+ 621 polegającej na : - wzmocnieniu podbudowy tłuczniowej i żwirowej na poszerzeniach jezdni i przełomach, - wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na istniejącej nawierzchni i poszerzeniach jezdni, - utwardzenie poboczy Realizacja planowanego zadania wymaga poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wymaganego wadium. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: - 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art.45 ust.6 Pzp: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy. z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3.Termin i miejsce wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/ Nowy Żmigród Nr 26863610152004160096440002 (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany w ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 3) Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4) Z treści złożonego poręczenia lub złożonej gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu ma być Gmina Nowy Żmigród . 6) W przypadku gdy wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 5. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.46 ust. 4a oraz art. 46 ust.5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium. 3. Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia ofert i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 4. Dokument pełnomocnictwa, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 5. Dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach