Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 879 18 20 , fax. +48 33 879 15 60
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 879 18 20, fax. +48 33 879 15 60
  REGON: 072182090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice”, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: • rozbudowę drogi gminnej ul. Sosienki w km 0+015,84 do km 0+082,00,• rozbiórkę i budowę nowego mostu w km 2+380 na potoku Spytkowickim (w km 0+057 drogi gminnej),• budowę sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do potoku poprzez projektowany wylot kanalizacji, obejmującą: studnie kanalizacyjne fi 1000 mm, wpusty deszczowe fi 500 mm, kolektor kanalizacji PVC fi 315 mm, separator wraz z osadnikiem, wylot betonowy kanalizacji wraz z klapą zwrotną,• przebudowę zjazdów indywidualnych• budowę mijanki w km 0+022,28 do km 0+051,92,• przebudowę sieci teletechnicznej,• rozbiórkę istniejących ogrodzeń wraz z ich odbudową,• umocnienie skarp potoku poprzez kosze gabionowe obetonowane i kosze siatkowo-kamienne,• umocnienie dna cieku poprzez narzut kamienny typu ciężkiego z zabezpieczeniem na końcu i początku umocnienia gurtem betonowym.,• oznakowanie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SWZ (Rozdział IV i V SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach