Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Szpitala o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek wraz z przebudową istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kolidującego z projektowaną rozbudową budynku (II postępowanie)

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Medyczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330 , fax. 243 646 101,36
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Medyczna 19
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3646105, 3646330, fax. 243 646 101,36
  REGON: 65007000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Szpitala o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek wraz z przebudową istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kolidującego z projektowaną rozbudową budynku (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w robót polegających na wykonaniu wiaty oraz dojazdu dla karetek do budynku Przychodni Specjalistycznej z usunięciem kolizji istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego oraz malowaniem elewacji wschodniej. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są w: 1.1 załączniku nr 1 do siwz, 1.2 projekcie umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.700,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach może być dołączone do oferty lub złożone przed złożeniem oferty w miejscu oznaczonym w SIWZ do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek: NR 62 1440 1101 0000 0000 1246 6517 z dopiskiem: „WADIUM – WIATA” 3.2. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( przykładowy wzór – wg. załącznika nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. II. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( przykładowy wzór wg. załącznika nr 5 do SIWZ) 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, w zakresie, w jakim powołuje się on na zasoby ww. podmiotów, 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ. III. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. oświadczenie wskazane w pkt VIII A1 ppkt 1.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A1 ppkt 1.2 SIWZ 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy,wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ oraz dokument wymagany w pkt. VIII.C. SIWZ. IV. dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VIII B2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 2 powyżej stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium. Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna – wymagany oryginał dokumentu wadialnego. W przypadku, gdy wadium wniesione w formie pieniężnej, wpłynie na rachunek bankowy zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, brak załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 4. Sporządzony harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego wszystkie elementy określone we wzorze stanowiący załącznik nr 3 do projektu umowy (załącznik nr 8 do siwz). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przez wykonawcę elementów harmonogramu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach