Przetargi.pl
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w Gminie Pułtusk

Gmina Pułtusk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 920 391 , fax. 236 924 296
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pułtusk
  ul. Rynek 41
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 236 920 391, fax. 236 924 296
  REGON: 13037790700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w Gminie Pułtusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta Pułtusk. Prace będą polegać na kompleksowym utrzymaniu terenów zieleni w mieście Pułtusk zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ 2. Pełnomocnictwa zgodnie z wymaganiami SIWZ 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 4. Oświadczenie dot grypy kapitałowej - załącznik Nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach