Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoleniowo-administracyjnego, budowa dróg wewnętrznych i zjazdu wraz z urządzeniami budowlanymi w ramach inwestycji pn. miasteczko ruchu drogowego

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3462921 w. 115 , fax. 094 3462921
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
  ul. Mieszka I 39 39
  75-124 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3462921 w. 115, fax. 094 3462921
  REGON: 33128316000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zord.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoleniowo-administracyjnego, budowa dróg wewnętrznych i zjazdu wraz z urządzeniami budowlanymi w ramach inwestycji pn. miasteczko ruchu drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - 45233162-2 Roboty budowlane z zakresie ścieżek rowerowych - 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych - 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej Przedmiotem zamówienia jest budowa Miasteczka ruchu drogowego wraz z elementami infrastruktury do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy. Inwestycja obejmuje konieczne zagospodarowanie terenu oraz obiekt kubaturowy socjalno-magazynowy stanowiący dobudowę do istniejącego budynku administracyjno-szkoleniowego Zamawiającego. 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z infrastrukturą do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy, koniecznym zagospodarowaniem terenu oraz dobudowę obiektu socjalno-magazynowego zlokalizowana jest na działce 1/5 w obrębie 9 m. Koszalina oraz części działki nr 7 w obrębie 7 m. Koszalina. Przyłącza obejmują pas drogowy ulicy Mieszka I-go - dz. nr 1/7 obręb 9 miasta Koszalina. Dobudowa budynku magazynowo-socjalnego została zlokalizowana na działce nr 7 w obrębie 7 m. Koszalina. 2. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia publicznego został określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z infrastrukturą do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy, koniecznym zagospodarowaniem terenu oraz dobudowę obiektu socjalno-magazynowego należy wybudować zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz specyfikacjami technicznymi, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji w zakresie określonym w przedmiarze. Do podstawowego zakresu robót związanych z budową należy: 1. miasteczko ruchu drogowego w tym a) odcinki ulic dwukierunkowych b) odcinka ulicy jednokierunkowej c) skrzyżowania równorzędnego d) skrzyżowania z drogą podporządkowaną e) skrzyżowania z ruchem okrężnym f) skrzyżowania skanalizowanego g) skrzyżowania z sygnalizacją świetlną h) jezdnię do wykonywania tzw. ósemki i) przejazd kolejowy j) odcinek drogi gruntowej k) odcinek ścieżki rowerowej l) chodniki m) przejścia dla pieszych n) przejazdy dla rowerzystów o) oznakowanie znakami drogowymi poziomymi i pionowymi oraz sygnalizacja świetlna 2. dobudowa do istniejącego obiektu administracyjnego budynku magazynowo-socjalnego parterowego 3. infrastruktura do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy - droga o szerokości 7m i długości 152,6m 4. zjazd z drogi publicznej (ul. Mieszka I) na teren działki Zamawiającego 5. przyłącza wraz z zewnętrznymi instalacjami wod.kan, deszczową i gazu 6.wewnętrzne instalacje: wodociągowa, kanalizacji, gazowa, centralnego ogrzewania, elektryczna 7. przyłącze energetyczne i zewnętrzna instalacja elektryczna 8. ukształtowanie terenu i zieleń 9. wykonanie elementów małej architektury 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo kosztorysowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został określony w przedmiarze robót. Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi. Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z wymogami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w stosownych ustawach i rozporządzeniach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wizji. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy. 5. Wykonawca winien przeszkolić Użytkownika na obiekcie w zakresie obsługi urządzeń w terminie do 7 dni od dnia odbioru końcowego. 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej okres realizacji i wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249zł. 8. Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu: - gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach począwszy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy - rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy - okres gwarancyjny dla zieleni 12 miesięcy od daty odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00zł złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), zgodnie z art.45 ust.6 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zord.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach