Przetargi.pl
usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3842127 , fax. 091 3842127
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3842127, fax. 091 3842127
  REGON: 00031028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W Gryficach (w dalszej części Szpital) w poniższym zakresie: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eib.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach