Przetargi.pl
Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. M. Konopnickiej 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3825800 , fax. 091 3210651
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu
  ul. M. Konopnickiej 17 17
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3825800, fax. 091 3210651
  REGON: 81091467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.swi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.swi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach