Przetargi.pl
Rozbiórki gminnych obiektów budowlanych na terenach nieruchomości zarządzanych przez ZZK we Wrocławiu

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 778 400 , fax. 717 777 506
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  ul. Św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 778 400, fax. 717 777 506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórki gminnych obiektów budowlanych na terenach nieruchomości zarządzanych przez ZZK we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórki gminnych obiektów budowlanych na terenach nieruchomości zarządzanych przez ZZK we Wrocławiu. 1)osłony śmietnikowe - 3 szt, Al. Gen. J. Hallera, dz. nr 6/31, AM 17, obręb Grabiszyn, wnętrze: Hallera, Stopnicka, Sztabowa, Wróbla, 2)budynki gospodarcze - 2 szt, ul. Kościelnej 20-22, dz. nr 25, AM 14, obręb Klecina, wnętrze: Wałbrzyska, Buraczana, Kościelna , 3)kontenerowy pawilon handlowy - 1 szt, ul. Legnickiej 27, dz.nr 1/5, AM 8, obręb Stare Miasto, wnętrze: Legnicka, Młodych Techników, Salezjańska, Inowrocławska . 4)obiekty budowlane - 5 szt, (tj.: obiekt A: wolnostojący murowany budynek gospodarczy składający się z dwóch części, obiekt B: murowana komórka gospodarcza dostawiona do muru ceglanego wraz z obiektem C: dostawione do muru ceglanego pozostałości po drewnianych ustępach, obiekt E: drewniana wiatka oparta o mur ceglany, obiekt D: mur ceglany, który stanowi oparcie dla obiektów B, C, E) ul. Maślickiej 188a, dz. nr 48/1, AM 12, obręb Maślice, wnętrze: Maślicka 183-189, Północna 10-14, 5)budynek gospodarczy - 1 szt, ul. Św. Wincentego 5-7, dz. nr 75/8, AM 23, obręb Plac Grunwaldzki, wnętrze: Nobla, Pomorska, Św. Wincentego, Rydygiera, 6)budynek gospodarczy - 1 szt, ul. Przedniej 38, dz. nr 18, AM 29, obręb Żerniki, wnętrze Przednia, 7)budynki warsztatowe - 2 szt, al. Marcina Kromera, dz. nr 17, 20/1 AM 25, obręb Kowale, wnętrze: Al. Kromera, 8)budynki gospodarcze - 2 szt, osłona śmietnikowa – 1 szt, ul. Stanisławowskiej 95 i 99, dz. nr 14 i 10/2, AM 12, obręb Muchobór Wielki, wnętrze: Stanisławowska, Mińska, Zagony, Trawowa,. 4.Zakres prac obejmuje m.in.: 1)rozpoznanie warunków robót budowlanych, podłączeń instalacji, dostępności terenu (przejazdów) oraz innych ograniczeń dla potrzeb rozbiórki, 2)przygotowanie i złożenie Zamawiającemu dokumentów (wymaganych przez PINB) do zgłoszenia rozbiórki obiektów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia, 3)wykonanie robót budowlanych: rozbiórki obiektów budowlanych i robót zabezpieczająco-naprawczych, 4)zagospodarowanie terenu po rozbiórce, zgodnie z zatwierdzonymi projektami rozbiórek, zgłoszeniami rozbiórek oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5)przygotowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej oraz zgłoszenie likwidacji obiektów w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach