Przetargi.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Leśna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 517 400 , fax. 748 517 437
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  ul. Leśna
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 517 400, fax. 748 517 437
  REGON: 31167400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych, wg 19 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt IX siwz.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 1. Foldery i/lub inne materiały producenta oferowanych materiałów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą. 2. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą. 3. W celu sprawdzenia, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w SIWZ Zamawiający może żądać dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach