Przetargi.pl
ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH – ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL. WROCŁAWSKA 58

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH – ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL. WROCŁAWSKA 58
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbiórka wraz z budową budynku administracyjnego Zarządu dróg Wojewódzkich – Oddziału Terenowego w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe; 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach; 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; 45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych; 45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego; 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego baraku administracyjnego wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa nowego budynku/biurowca z nowym zapleczem socjalnym przewidzianym na potrzeby działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 58. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) ROBOTY ROZBIÓRKOWE w zakresie: • Rozebrania pokrycia i konstrukcji dachu, • Demontaż ościeżnic drzwi i okien, • Rozebrania ścianek działowych wewnętrznych i zewnętrznych ścian i obić drewnianych, • Rozebrania powierzchni betonowych (posadzki), • Rozebrania żelbetowych elementów konstrukcyjnych (schody, ławy i stopy fundamentowe), • Wywiezienia gruzu z terenu budowy, b) ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNE w zakresie: • Wykonywania robót ziemnych (usunięcie warstwy humusu, wykopy i przekopy, zasypywanie wykopów po wykonanych poszczególnych etapach robót itp.), • Wykonania zbrojonych stóp fundamentowych oraz fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych, • Wykonania zewnętrznych i wewnętrznych murowych ścian nośnych w technologii SILKA, • Wykonania konstrukcji oraz elementów żelbetowych wraz z wykonaniem zbrojenia (trzpienie, słupy, wieńce, podciągi, nadproża itp.), • Wykonania i montażu elementów konstrukcji stalowej, • Wykonania konstrukcji dachu uwzględniających m.in. montaż belek stropowych, murłat oraz wykonanie ścianek kolankowych, izolacji cieplnej i akustycznej, montaż membran dachowych, zabicie płyt OSB/MFP, obróbkę blacharską oraz ułożenie papy, • Wykonania ścianek działowych w technologii SILKA, • Montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem podokienników z konglomeratu. Uwaga! Stolarka okienna powinna być wykonana z wysokoudarowego PCW. Rekomendowane są profile 7-mio komorowe z zastosowaniem trójwarstwowych szyb (okna dwukomorowych) - szkło z powłoką niskoemisyjną o współczynniku przenikania dla okien nie przekraczającym U=0,9, • Wykonania posadzek z uwzględnieniem ułożenia podkładów z materiałów sypkich, izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie warstwy z chudego betonu, ułożenie izolacji wodoszczelnej, realizację wylewek i ułożeniem płytek ceramicznych na powierzchni podłóg wraz z cokołami, • Wykonania tynków wewnętrznych oraz wykonanie suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach wykonanych z profili stalowych CD i UD, • Wykonania malowania powierzchni ścian (dwukrotne) uprzednio zagruntowanych, • Wykonania elewacji budynku z uwzględnieniem docieplenia ścian płytami styropianowymi, ułożeniem siatki elewacyjnej na zaprawie klejowej, wykonania elewacyjnych mineralnych/akrylowych tynków zewnętrznych, licowanie ścian płytami z betonu architektonicznego, c) ROBOTY ELEKTRYCZNE w zakresie: • Wykonania rozdzielni elektrycznej WLZ, • Wykonania instalacji 230/400V, • Wykonania oświetlenia budynku, • Wykonania oświetlenia terenu, • Wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, • Wykonania instalacji piorunochronnej LPS, • Wykonania sieci komputerowej i instalacji telefonicznej, • Wykonania instalacji CCTV, • Wykonania systemu SSWiN, • Wykonania trasy kablowej, • Wykonania badań i pomiarów, d) ROBOTY SANITARNE w zakresie: • Wykonania instalacji wodociągowej, • Wykonania kanalizacji sanitarnej, • Wykonania kotłowni gazowej z instalacją gazu, • Wykonania ogrzewania grzejnikowego i zasilania nagrzewnicy, • Wykonania instalacji wentylacji, • Wykonania montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z orurowaniem, • Wykonania rurociągu skroplinowego, • Wykonania zewnętrznej instalacji gazowej, • Wykonania przyłącza wodociągowego, • Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej. UWAGA! Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy - na załączniku nr 2a do SIWZ - roboty rozbiórkowe, - na załączniku nr 2b do SIWZ - branża budowlana, - na załączniku nr 2c do SIWZ - branża elektryczna, - na załączniku nr 2d do SIWZ - branża sanitarna. 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału – na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.5 punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach