Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 359 10 09 , fax. 34 3592-469
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza
  Plac Grunwaldzki 13
  46-320 Praszka, woj. opolskie
  tel. 34 359 10 09, fax. 34 3592-469
  REGON: 52788800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Praszka polegający na naprawie nawierzchni asfaltowych na wybranych fragmentach dróg gminnych, tj. Gana- Kuźniczka, Strojec–Skotnica, droga wewnętrznej przy ul. Kaliskiej w Praszce oraz na utwardzeniu tłuczniem kamiennym drogi wewnętrznej przylegającej do drogi rowerowej w Praszce na odcinku od ul. Kopernika do wjazdu na ogródki działkowe im. Władysława Reymonta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 10.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U.2018.110 z późniejszymi zmianami) 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Opolu nr rachunku: 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202 10.4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię złożonego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do oferty. 10.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego 10.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 10.7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).-Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. -ewentualne pełnomocnictwa -kopia dowodu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach