Przetargi.pl
„Dostawa koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 34 357 53 30 , fax. 0 34 357 53 30
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Piastowska 25
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 0 34 357 53 30, fax. 0 34 357 53 30
  REGON: 15002671800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu i węgla w sezonie grzewczym 2020/2021 na potrzeby Zamawiającego w następujących ilościach i o podanych parametrach; ZADANIE NR I - koks orzech G II wartość opałowa 27000 kJ/kg przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach; - X 2020 – 25 ton - I 2021 – 25 ton RAZEM: 50 ton ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach; - XI 2020 - 25 ton - I 2021 - 25 ton RAZEM: 50 ton ZADANIE NR III - eco groszek; - wartość opałowa 26000 kJ/kg - 28000 kJ/kg, - wilgotność całkowita - do 10%, - popiół w stanie roboczym - do 10% przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach; - X 2020 - 100 ton - XI 2020 -100 ton - XII 2020 - 150 ton - I 2021 – 100 ton - II 2021 - 150 ton - III 2021 – 100 ton - IV 2021 – 50 ton - V 2021 – 50 ton RAZEM: 800 ton ZADANIE NR IV – groszek, wartość opałowa 28000 kJ/kg przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach; - X 2020 – 50 ton - XII 2020 – 50 ton - II 2021 – 50 ton RAZEM: 150 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie stawia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: projekt umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach