Przetargi.pl
rozbiórka wiat na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 215 281 , fax. 896 215 354
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 215 281, fax. 896 215 354
  REGON: 51033874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspol.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbiórka wiat na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka wiat na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy – liczba zadań 3. Zadanie nr 1 – rozbiórka wiaty nr 52/I/IX/19 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dz. Nr 118/6, obręb 3, m. Szczytno, KW 12120; Zadanie nr 2 – rozbiórka wiaty magazynowej nr 52/I/IX/45 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dz. Nr 118/6, obręb 3, m. Szczytno, KW 12120; Zadanie nr 3 - rozbiórka wiaty nr 52/I/IX/37 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Dz. Nr 118/6, obręb 3, m. Szczytno, KW 12120.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy (zawierający zestawienie materiałów, zestawienie kosztów pracy sprzętu i zestawienie kosztów robocizny oraz wskaźniki cenowe do kosztorysowania robót tj. stawka robocizny, narzut kosztów pośrednich, zysk, koszty pracy sprzętu, koszty zakupu materiałów).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach