Przetargi.pl
Budowa remizy OSP we Franciszkowie - etap III

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa remizy OSP we Franciszkowie - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy OSP we Franciszkowie na działce nr 145 – etap III, który obejmuje wykonanie „robót wykończeniowych”. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: Budowlane - zakup i montaż stolarki okiennej Stolarka PVC, jednodzielna, uchylno-rozwierana, dwuszybowa, w kolorze grafitowym, wsp. Uw (dla całego okna) ≤ 1,00 W/m²K - zakup i montaż bramy garażowej, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej Elementy konstrukcyjne bramy wykonywane ze stali ocynkowanej (prowadnice, elementy łączące) i z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej farbami poliestrowymi (panele). Skrzydło zbudowane jest z segmentów o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową, brama w kolorze grafitowym. Drzwi zewnętrzne z górnym naświetlem konstrukcji aluminiowej o profilu ciepłym lub stalowej z wkładką termiczną z zabezpieczeniem przeciw wyważeniu, drzwi wyposażone w samozamykacz, stopkę i zamek patentowy, skrzydło z naświetlem pionowym z zespolonej szyby bezpiecznej. Kolor stolarki – grafitowy. Stolarka wewnętrzna – cztery komplety drzwi stalowych p.poż EI30 do przedsionka p.poż oraz magazynu sprzętu rezerwowego i magazynu materiałów pędnych. Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia porządkowego i pomieszczeń socjalnych stalowe z wkładką akustyczną i ościeżnicą wzmocnioną. - ocieplenie ścian osłonowych z elewacją budynku Ocieplenie ścian osłonowych budynku systemem lekkim-mokrym z płyt styropianowych frezowanych gr. 15 cm i 25 cm, pionowe pasy p. pożarowe z płyt wełny mineralnej gr. 15 cm, całość wykończona cienkowarstwową wyprawą elewacyjną i malowana dwukrotnie farbą silikonową. Sanitarne - przyłącze wodociągowe z włączeniem do istniejącej gminnej sieci wodociągowej, Przyłącze wodociągowe z rur PE ø40 mm o długości 9,50 m - przyłącze kanalizacji sanitarnej ze studzienką rewizyjną i zbiornikiem na ścieki o poj. 10 m³, Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 160 mm o dł. 11,00 m z jedną studnią rewizyjną PP PVC ø 415 mm i szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 10,00 m³ - przyłącze kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 160 mm o dł. 50,50 m z dwiema studzienkami rewizyjnymi PP PVC ᴓ 315 mm Elektryczne - instalacja odgromowa budynku Instalacja odgromowa – zwody pionowe i poziome z pręta FeZn śr. 8 mm z czterema skrzynkami kontrolnymi zamontowanymi na wys. 1,50 m od poziomu opaski. Dane techniczne: Budynek - pow. zabudowy 155,40 m² - pow. użytkowa 129,82 m² - kubatura 987,00 m³ Szczegółowy opis zadania przedstawia dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Informacja na temat stanu istniejącego: W I etapie zadania (2017 r.) wykonany został następujący zakres robót: - roboty ziemne z obsługą geodezyjną, - ławy fundamentowe, - ściany fundamentowe i izolacje p. wilg. i termiczne, - warstwy podkładowe z płytą betonową, - przepust z rury osłonowej do wprowadzenia przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego - przyspawanie bednarki stalowej, ocynkowanej 30/4 mm do zbrojenia ław fundamentowych w czterech narożnikach budynku z wyprowadzeniem ponad powierzchnię płyty (dla instalacji odgromowej) W etapie II zadania (2018 r.) - wykonany został następujący zakres robót: - ściany przyziemia z bloków wapienno - piaskowych, - konstrukcja drewniana z wiązarów deskowych, - pokrycie dachowe panelowe na rąbek z blachy cynkowanej i powlekanej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi, - docieplenie dachu wełną mineralną o grubości warstwy 20 cm, - ścianki działowe z bloków wapienno - piaskowych, - zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych 2.Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45232460-4 Roboty sanitarne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik Nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach