Przetargi.pl
Rozbiórka nieużytkowanego bunkra na opał przy budynku mieszkalnym ul. Przy Rynku Wełnianym 5-9 w Toruniu wraz z odbudową nawierzchni drogi i chodnika.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566577555, , fax. +48566577504
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grudziądzka 159B
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566577555, , fax. +48566577504
  REGON: 870001402
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgm.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka nieużytkowanego bunkra na opał przy budynku mieszkalnym ul. Przy Rynku Wełnianym 5-9 w Toruniu wraz z odbudową nawierzchni drogi i chodnika.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5 225 000 EURO. Rozbiórka nieużytkowanego bunkra na opał przy budynku mieszkalnym na ul. Przy Rynku Wełnianym 5-9 w Toruniu wraz z odbudową nawierzchni drogi i chodnika. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego – wzór formularza oraz tabeli określa załącznik do SIWZ; 2) zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w pkt 4.5. SIWZ, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 3) dokumenty, o których mowa w pkt 4.7. SIWZ, potwierdzające, że wykonawca polegający na zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów; 4) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców; 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP; 6) pełnomocnictwo upoważniające osobę/osoby podpisujące ofertę/oświadczenia lub poświadczające kopie dokumentów za zgodność z oryginałem, do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie tych osób nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach