Przetargi.pl
Rozbiórka kładki nad ul. Radziszewskiego wraz z przebudową przyłączy telekomunikacyjnych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 135300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka kładki nad ul. Radziszewskiego wraz z przebudową przyłączy telekomunikacyjnych.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka kładki nad ul. Radziszewskiego pomiędzy budynkiem Biblioteki i Rektoratu UMCS wraz z przebudową przyłączy telekomunikacyjnych. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1) Roboty wyburzeniowe; 2) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; 3) Roboty demontażowe; 4) Wykonanie przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej; 5) Wykonanie instalacji teletechnicznych. mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób wymaganych w pkt 5.2 ppkt 3) lit. b) SIWZ. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na miejscu w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach