Przetargi.pl
Równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Sadowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422888100 , fax. +48427190816
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  Sadowa 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. +48422888100, fax. +48427190816
  REGON: 472068423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzgierski.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych wraz z zagęszczeniem na terenie całego Powiatu Zgierskiego. 2. Zamawiający szacuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem zostaną wykonane na łącznej powierzchni 131 130 m2, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w 1) Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-M-00.00.00 - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ; 4. Miejscem wykonywania przez Wykonawcę robót rozumie się odcinek drogi powiatowej lub odcinek pobocza drogi powiatowej, zgodny z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium: równanie i profilowanie dróg” 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, nr konta bankowego: 16 9263 0000 0920 1389 2010 0004. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy złożyć w KASIE Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz –pokój 205. 6. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – zaleca się, żeby w treści dokumentu zostali wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 poz.359 ze zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane, ich brak powodować będą odrzucenie oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach