Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa kopii klawesynu włoskiego i niemieckiego dla Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90716 Łódź, ul. Gdańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 621 602 , fax. 426 621 666
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  ul. Gdańska 32
  90716 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 621 602, fax. 426 621 666
  REGON: 27572500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa kopii klawesynu włoskiego i niemieckiego dla Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa kopii klawesynu włoskiego i niemieckiego dla Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część I zamówienia – wykonanie i dostawa kopii klawesynu jednomanuałowego wg. wzoru włoskiego klawesynu Giusti z końca XVII wieku. Część II zamówienia – wykonanie i dostawa kopii klawesynu dwumanuałowego wg. Michael Mietke. Zamówienie obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego obejmującą w szczególności odpowiednie opakowanie i transport. Wykonawca wykona instrumenty z własnych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumentu muzycznego do transportu do Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia w czasie transportu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 9 i 9a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37313100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną