Przetargi.pl
Roboty ziemne koparką na terenie Gminy Limanowa

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3372252 w. 32 , fax. 18 3371337
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. M. B. Bolesnej 18b 18b
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3372252 w. 32, fax. 18 3371337
  REGON: 49050515700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty ziemne koparką na terenie Gminy Limanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Praca koparki o pojemności łyżki do 0,4m3 w gruncie kategorii III i IV wraz z transportem urobku do 1km samochodem samowyładowczym oraz prace dodatkowe zgodnie z załączonym do SIWZ wykazem m.in. odbudowa korpusów dróg, przejazd w bród, utwardzenie częściowe nawierzchni dróg materiałem kamiennym, zakup i montaż korytek betonowych, rur na zjazdach, krat melioracyjnch. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 zadań (części): Zadanie 1 obejmuje sołectwa: Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Pasierbiec, Walowa Góra. Zadanie 2 obejmuje sołectwa: Kłodne, Męcina, Mordarka, Pisarzowa. Zadanie 3 obejmuje sołectwa: Kisielówka, Nowe Rybie, Rupniów, Stare Rybie. Zadanie 4 obejmuje sołectwa: Stara Wieś I, Stara Wieś II, Lipowe, Sowliny. Zadanie 5 obejmuje sołectwa: Kanina, Wysokie, Siekierczyna I, Siekierczyna II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.800 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach