Przetargi.pl
BZP.271.31.2016 wykonanie szklenia drzwi w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta Zakopane..

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.271.31.2016 wykonanie szklenia drzwi w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta Zakopane..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: adaptacja 50 szt. skrzydeł drzwi płycinowych pełnych do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem , polegająca na: - wycięciu otworu o wymiarach 25 x 165 cm w skrzydle drzwiowym, - wzmocnienie konstrukcji poprzez wstawienie ramiaka w miejscu wycięcia otworów, - wstawieniu szyby zespolonej bezpiecznej o podwyższonej odporności na rozbicie, przeźroczystej, - między szybami ma zostać wklejona folia z herbem miasta i ornamentem, którego projekt znajduje się w przedmiarze robót. - oblistwowanie szyby z obu stron frezowaną polakierowaną listwą dębową lub bukową (w zależności od okleiny drzwi), z użyciem silikonu i małych gwoździ. - przebicie numeru pokoju w miejsce konstrukcji drewnianej nad szybą. Zamawiający informuje ,że adaptację drzwi należy dostosować do godzin pracy Urzędu Miasta tzn. Wykonawca powinien w godzinach porannych zdemontować pewną partię skrzydeł drzwiowych, które po adaptacji w warsztacie należy przywieźć i zamontować przed końcem pracy Urzędu Miasta. Ilość drzwi należy dostosować do dziennych możliwości przerobowych Wykonawcy. Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składa się : - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), - kosztorys ofertowy Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w STWiOR bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych i technicznych. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotowym zamówieniem . Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w STWiOR pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach