Przetargi.pl
PRZEWOZY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAMOCHODAMI WYKONAWCY

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 85166092100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEWOZY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAMOCHODAMI WYKONAWCY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: Przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami Wykonawcy. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zakres zamówienia. 1) Realizacja usługi Przewozy dzieci niepełnosprawnych odbywać się będzie samochodami będącymi własnością Wykonawcy, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia złożonych wózków inwalidzkich i balkoników w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych (ferie i przerwy świąteczne i inne dni wolne od zajęć szkolnych), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi. Zamówienie obejmuje przebieg około 100 kilometrów dziennie z pasażerami do końca trwania umowy tj. 30.06.2017 r. 2) Zasady korzystania z samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych określa załącznik Nr 2 do umowy. 3) Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przewozów oraz obowiązki wykonawcy określają załączniki Nr 1 i 3 do umowy. 4) Wynagrodzenie za wykonywaną usługę ustala się jako iloczyn kilometrów przejechanych z pasażerem i ceny kilometra przejazdu z pasażerem, zaproponowanej przez Wykonawcę. 5) Godziny kursów wykonawca obowiązany jest ustalić z rodzicami lub opiekunami dzieci i dyrektorami placówek, do których uczęszczają. Lista tras, na których będzie dowóz dzieci niepełnosprawnych DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ GMINĘ PLEŚNA Lp. Miejsce z którego odbierane będzie dziecko Placówka do której będzie dowożone dziecko 1. Pleśna 421 Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy , Tarnów, ul. Okrężna 4a 2. Janowice 58 ( dziecko na wózku inwalidzkim) Gimnazjum nr7, Tarnów, ul. Bandrowskiego (wózek, podjazdy, z możliwością zapięcia wózka w podjeżdzie) 3. Szczepanowice 324 SOSW T- ów ul. Romanowicza 9 4. Rzuchowa 2 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie, ul. Okrężna 4a 5. Rzuchowa 2 Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, ul. Okrężna 4a 6. Lubinka 44 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie, ul. Okrężna 4a 7. Rzuchowa 2 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie, ul. Okrężna 4a 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (w górę i/lub w dół) długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach usługi, zmiany miejsca dowozu dzieci do szkół (zmiana szkoły do której uczęszcza niepełnosprawny). Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 4. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem lekcji. Dzieci powinny być odebrane po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60130000-8. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpracowania nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie poinformowany o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed dana sobotą. 6. Szacowana ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 to 189 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wiek taboru samochodowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach