Przetargi.pl
ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU ORAZ NAWIERZCHNI DROGI UL. JANA PAWŁA II - BOCZNA NAD DUNAJCEM (K420012) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+035 - 0+155

Urząd Gminy Biały Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2073197 , fax. 018 2073124
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Biały Dunajec
  ul. Jana Pawła II 312 312
  34-425 Biały Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 018 2073197, fax. 018 2073124
  REGON: 00053225700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU ORAZ NAWIERZCHNI DROGI UL. JANA PAWŁA II - BOCZNA NAD DUNAJCEM (K420012) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+035 - 0+155
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa zabezpieczeń od strony potoku oraz nawierzchni drogi ul. Jana Pawła II - boczna nad Dunajcem (K420012) w miejscowości Biały Dunajec w km 0+035 - 0+155w zakresie: - roboty przygotowawcze, wycinka 26 drzew o z załadunkiem i odwozem - 1 kpl - roboty ziemne - 1 884,00 m3, - ułożenie wzdłuż podstawy skarpy budowli siatkowo-kamiennych (gabiony) o wymiarach: 3,0m×1,5m×1,2m (57szt.) w układzie piętrowym - 307,80m3 - wykonanie zabezpieczeń z budowli siatkowo-kamiennych - 385,00 m3 - rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (frezowanie) - 360,00 m3 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej łącznej gr 8cm - 360,00m2 - obsypanie poboczy kruszywem łamanym - 120,00 m2 - wykonanie barier typu U12a z poprzeczką - 120,00 mb Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialydunajec.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach