Przetargi.pl
Roboty remontowo-budowlane Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego - przebudowa Sali im. A. Mickiewicza

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28/33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5520360 , fax. 022 5522507
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28/33 26/28/33
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5520360, fax. 022 5522507
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo-budowlane Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego - przebudowa Sali im. A. Mickiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego - przebudowa Sali im. A. Mickiewicza obejmujących: 1)roboty wnętrza Sali im. A. Mickiewicza - zakres I, 2)roboty realizowane na parterze, p
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 35.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) 2.Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych poniżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 3.1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 3.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.2.1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć wielobranżowe roboty budowlano-remontowe w obiektach kubaturowych - użyteczności publicznej lub biurowo -usługowo-handlowych (zakres wykonanych robót musi obejmować co najmniej: prace konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne oraz związane z wykończeniem i aranżacją wnętrz) o wartości łącznej co najmniej 1.500.000,00 PLN (brutto), przy czym co najmniej jedna z ww. realizacji musi być o wartości co najmniej 500.000,00 PLN (brutto) i musi być zrealizowana w obiekcie zabytkowym. 3.2.2.Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: 3.2.2.1.Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi: a)kierownik budowy - wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej - minimum 5 lat, w tym przy realizacji obejmującej przebudowę lub remont obiektów kubaturowych użyteczności publicznej (pożądana co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych), b)kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych mający co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonawstwie przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, c)kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mający co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonawstwie przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, 3.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Wykonawca przedstawi: Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do formularza Nr 1 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis z którego wynika, że obejmuje niniejsze postępowanie, c)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykonawca przedstawi: 2.1.Formularz Nr 2 - oświadczenie - wykaz robót wraz z załącznikami. 2.2.Wykaz zrealizowanych - ukończonych - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć wielobranżowe roboty budowlano-remontowe w obiektach kubaturowych - użyteczności publicznej lub biurowo -usługowo-handlowych (zakres wykonanych robót musi obejmować co najmniej: prace konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne oraz związane z wykończeniem i aranżacją wnętrz) o wartości łącznej co najmniej 1.500.000,00 PLN (brutto), przy czym co najmniej jedna z ww. realizacji musi być o wartości co najmniej 500.000,00 PLN (brutto) i musi być zrealizowana w obiekcie zabytkowym. Należy załączyć dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2.3.Formularz Nr 3 - oświadczenie - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zmówienia wraz z załącznikami. 2.3.1.Do formularza Nr 3 wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie następujących dokumentów: a)kierownik budowy - wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej - minimum 5 lat, w tym przy realizacji obejmującej przebudowę lub remont obiektów kubaturowych użyteczności publicznej (pożądane doświadczenie przy obiektach zabytkowych), b)kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych mający co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonawstwie przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, c)kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mający co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonawstwie przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, 2.3.2.Wykonawca przedstawi dla kierownika budowy oraz kierowników robót kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 2.3.3.Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 2.3.4. Jeżeli w wykazie osób, wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował należy dołączyć do wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach