Przetargi.pl
Roboty remontowo - budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - Zadanie 3

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3735176 , fax. 12 3735168
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Myślenicach
  ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7 7
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 3735176, fax. 12 3735168
  REGON: 00032280900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo - budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - Zadanie 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane wydzielonych części budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na: wymianie płytek ceramicznych na kondygnacji piętra w skrzydle wschodnim przewiązce i klatce schodowej, montażu pochwytu ściennego na klatce schodowej, demontaż i montaż nowo projektowanego sufitu podwieszanego z płyt g-k w pomieszczeniu biurowym wraz z jego ociepleniem (POM 2.35), wymianę instalacji elektrycznej (POM 2.35), wymiana okien dachowych, demontaż i montaż nowo projektowanego sufitu podwieszanego z płyt g-k, wymianę instalacji elektrycznej, ocieplenie pomieszczenia biurowego, montaż okna dachowego i wykonanie ścianki g-k (POM 2.9), wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu socjalnym, kancelarii tajnej oraz na klatce schodowej, demontaż i wymiana grzejników, wymiana na nowe istniejących wywiewek kanalizacyjnych, malowanie ścian w remontowanej części budynku, wymiana i montaż instalacji elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej w tym w szczególności w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 19. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty/wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK nr konta: 36 1130 1150 0012 1236 2320 0003 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach