Przetargi.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej organizacji i realizacji staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 79 00 , fax. 33 874 15 52
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
  ul. Mickiewicza 19 19
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 875 79 00, fax. 33 874 15 52
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej organizacji i realizacji staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1. Staż wizyta zawodoznawcza - Hotel Galaxy Kraków Uczestnicy: 28 uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 opiekunów szkolnych i kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej (2 opiekunów szkolnych wyznaczonych przez Lidera szkolnego projektu oraz Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej zapewniony przez Wykonawcę) Opiekunowie będą uczestniczyć wraz z uczniami we wszystkich punktach programu stażu i są odpowiedzialni wyłącznie za opiekę i nadzór nad uczniami. Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej odpowiedzialny jest m.in. za sprawy organizacyjne i prowadzenie określonej przez Zamawiającego dokumentacji, pozostały zakres obowiązków kierownika określają Szczegółowe wymagania wobec Wnioskodawcy zamieszczone w § 2 pkt. 16. Załącznika nr 6 do SIWZ. Osoba pełniąca funkcję kierownika stażu - wizyty zawodoznawczej nie może być jednocześnie opiekunem zapewnionym przez Wykonawcę i odwrotnie. Miejsce realizacji stażu-wizyty zawodoznawczej: 1. Hotelu Galaxy - hotel ****, ul. Gęsia 22A; 31 - 535 Kraków. Część 2. Staż wizyta zawodoznawcza - Hotel Galaxy Kraków Uczestnicy: 31 uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 opiekunów szkolnych i kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej (2 opiekunów szkolnych wyznaczonych przez Lidera szkolnego projektu oraz Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej zapewniony przez Wykonawcę) Opiekunowie będą uczestniczyć wraz z uczniami we wszystkich punktach programu stażu i są odpowiedzialni wyłącznie za opiekę i nadzór nad uczniami. Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej odpowiedzialny jest m.in. za sprawy organizacyjne i prowadzenie określonej przez Zamawiającego dokumentacji, pozostały zakres obowiązków kierownika określają Szczegółowe wymagania wobec Wnioskodawcy zamieszczone w § 2 pkt. 16. Załącznika nr 6 do SIWZ. Osoba pełniąca funkcję kierownika stażu - wizyty zawodoznawczej nie może być jednocześnie opiekunem zapewnionym przez Wykonawcę i odwrotnie. Miejsce realizacji stażu-wizyty zawodoznawczej: 2. Hotelu Galaxy - hotel ****, ul. Gęsia 22A; 31 - 535 Kraków. Część 3. Staż wizyta zawodoznawcza - trzydniowa do: 1. Ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 2. Łazienek Królewskich (ogrody). 3. Pola golfowego Golf Parks Poland Sp. z o. o., ul. Z. Vogla19, 02-990 Warszawa. 4. Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku SZKÓŁKI KÓRNICKIE ul. Średzka 20, 62-035 KÓRNIK Uczestnicy: 42 uczniów Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz 3 opiekunów szkolnych i kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej (3 opiekunów szkolnych wyznaczonych przez Lidera szkolnego projektu oraz Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej zapewniony przez Wykonawcę) Opiekunowie będą uczestniczyć wraz z uczniami we wszystkich punktach programu stażu i są odpowiedzialni wyłącznie za opiekę i nadzór nad uczniami. Kierownik stażu - wizyty zawodoznawczej odpowiedzialny jest m.in. za sprawy organizacyjne i prowadzenie określonej przez Zamawiającego dokumentacji, pozostały zakres obowiązków kierownika określają Szczegółowe wymagania wobec Wnioskodawcy zamieszczone w § 2 pkt. 16. Załącznika nr 6 do SIWZ. Osoba pełniąca funkcję kierownika stażu - wizyty zawodoznawczej nie może być jednocześnie opiekunem zapewnionym przez Wykonawcę i odwrotnie. Miejsce realizacji stażu-wizyty zawodoznawczej: 1. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 2. Łazienki Królewskie (ogrody). 3. Pole golfowe Golf Parks Poland Sp. z o. o., ul. Z. Vogla19, 02-990 Warszawa. 4. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku SZKÓŁKI KÓRNICKIE ul. Średzka 20, 62-035 KÓRNIK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatsuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach