Przetargi.pl
Odbudowa mostu na działkach nr 29/1, 62, 316, 329 na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 316 w miejscowości Maszków w km 0+092

Gmina Iwanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3884003 , fax. 012 3884030
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwanowice
  Iwanowice Włościańskie 99 99
  32-095 Iwanowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3884003, fax. 012 3884030
  REGON: 35155583200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa mostu na działkach nr 29/1, 62, 316, 329 na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 316 w miejscowości Maszków w km 0+092
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa mostu drogowego usytuowanego na rzece Dłubnia w Maszkowie w ciągu drogi gminnej (km 0+092) nr ewid. dz. 316. Niniejszy obiekt zlokalizowany jest na terenie gminy Iwanowice. Odbudowa zniszczeń i uszkodzeń mostu nastąpi w trybie Ustawy z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Zakres robót obejmuje odbudowę mostu i dojazdów oraz ubezpieczenie koryta cieku w obrębie mostu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 542211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną