Przetargi.pl
Superwizje dla zespołów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień z województwa małopolskiego

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6524347, 6524526 , fax. 012 2621335
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Babińskiego 29 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6524347, 6524526, fax. 012 2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Superwizje dla zespołów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień z województwa małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji klinicznej dla zespołów terapeutycznych placówek terapii uzależnień i współuzależnienia w województwie małopolskim. Superwizja ma służyć podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych w lecznictwie uzależnień, a przez to zwiększeniu dostępności do profesjonalnej terapii uzależnień w Małopolsce. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach