Przetargi.pl
Roboty remontowe przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych na terenie powiatu gdańskiego i kartuskiego, puckiego, wejherowskiego oraz człuchowskiego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 058 3004843
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych na terenie powiatu gdańskiego i kartuskiego, puckiego, wejherowskiego oraz człuchowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem - robót remontowych przewodów dymowych i wentylacyjnych położonych na terenie powiatu gdańskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego i człuchowskiego wykazanych w załączniku nr A, B, C - z możliwością składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania w następujący sposób: Część I - Zadanie nr 1: powiat gdański Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem - robót remontowych przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 19 obiektach na terenie powiatu gdańskiego - wykazanych w załączniku nr A. Część II - Zadanie nr 2: powiat kartuski, pucki, wejherowski Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem - robót remontowych przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 4 obiektach na terenie powiatu kartuskiego, puckiego i wejherowskiego - wykazanych w załączniku nr B. Część III - Zadanie nr 3: powiat człuchowski Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót remontowych przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 8 obiektach na ternie powiatu człuchowskiego - wykazanych w załączniku nr C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl/pl/section/zp_gdansk_przet
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach